Reglement

Oversigt over de gældende regler for brugere af HvidovreBibliotekerne

Brug af biblioteket

Icon Description
 • HvidovreBibliotekerne er en kommunal institution, og den almindelige brug af biblioteket er gratis.
 • For at så mange som muligt kan få glæde af bibliotekets tilbud, er der fastsat nogle regler for biblioteksbenyttelsen.
 • Som bruger har du pligt til at holde dig bekendt med og efterleve de til enhver tid gældende regler. 
 • Alle kan gratis bruge bibliotekets almindelige tilbud. 
 • Biblioteket kan opkræve betaling for prints og fotokopier samt for andre særlige ydelser, bestilt af brugeren. 
 • Bibliotekets almindelige ordensregler og personalets henstillinger skal følges. Personalet er bemyndiget til at bortvise en bruger, hvis ordensreglerne ikke overholdes. Det samme er vagten i den selvbetjente åbningstid på Hovedbiblioteket.

Opret dig som bruger

Icon Description
 • For at låne skal du være oprettet som låner og have en selvvalgt pinkode. 
 • Børn og unge under 15 år kan vælge at bruge sundhedskort eller få et lånerkort. 
 • Forældre kan låne til deres barn på barnets lånerkort. 
 • Sundhedskortet og lånerkortet er personligt og må ikke bruges af andre end dig. 
 • Du er ansvarlig for alle materialer, du låner. 
 • Bliver sundhedskortet/lånerkortet væk, har du pligt til straks at melde det til biblioteket, som spærrer kortet. Indtil det sker, kan du gøres ansvarlig for et eventuelt misbrug. 
 • Du kan hente hente app’en Biblioteket til din iPhone eller Android - her kan du søge og bestille materialer samt hente stregkoden til dit lånerkort. 

Se hvordan du opretter dig og din familie som brugere af biblioteket.

Selvbetjent åbningstid

Icon Description

Der gælder særlige forhold i forbindelse med selvbetjent åbningstid:

 • Der er adgang for alle indmeldte brugere over 15 år med sundhedskort. Scan sundhedskortet i kortlæseren ved indgangen for at komme ind og indtast din firecifrede pinkode.
 • Sundhedskortet skal forevises på forlangende. Fremvises det ikke, kan bortvisning finde sted. 
 • Børn og unge under 15 år skal følges med en person over 18 år, der har adgang. Personen har ansvaret og må ikke lade børnene være alene på biblioteket. 
 • Det er ikke tilladt at lukke andre personer over 15 år med ind på biblioteket. Dog kan handicappede medbringe hjælper/ledsager. 
 • De anvendte sundhedskort logges. Loggen er kun tilgængelig ved begrundet mistanke om hærværk, tyveri eller andre strafferetlige forhold på et givent tidspunkt. 
 • Data gemmes ikke længere end 30 dage, medmindre de indgår i en efterforskning.
 • Vinduer og branddøre må ikke åbnes. 
 • Biblioteket skal forlades efter højtalerbesked om lukketid. 
 • Ved helligdage og særlige lejligheder kan der være begrænset adgang eller lukket. Det vil fremgå af hjemmesiden og af opslag. 

Overvågning

Icon Description

Både Hovedbiblioteket og Avedøre Bibliotek er udstyret med kameraovervågning. 

Overvågningsbillederne er fortrolige og kan kun tilgås af kommunens sikkerhedsleder. De gemmes ikke længere end 30 dage, medmindre de indgår i en efterforskning.

Fotoreglement

Icon Description

Fotografering og videooptagelser på HvidovreBibliotekerne

 • Forstyr venligst ikke den almindelige brug af biblioteket
 • Tag ikke nærbilleder af personer, medmindre de har givet tilladelse
 • Tag kun billeder af børn, hvis deres forældre har givet skriftlig tilladelse
 • Foto- og videooptagelse til kommerciel brug er ikke tilladt
 • Har du brug for afklaring omkring foto- og videooptagelser, er du velkommen til at skrive til os på hvbib@hvidovre.dk

Regler for lån af materialer

Udlån på eget ansvar

Icon Description

Når du låner et materiale på vores automater, kan du på skærmen og kvitteringen se, hvornår du skal aflevere lånet.

Det er dit eget ansvar at huske at aflevere dine lån, også selvom du tilmelder dig sms- eller e-mailbeskeder.

Hvis du ikke afleverer til tiden skal du betale et gebyr og efter 30 dage også en erstatning. Afleverer du materialet i god stand senest 30 dage efter rettidig afleveringsdato, skal du kun betale gebyrerne. Afleveringskvitteringen er din dokumentation for at have afleveret de lånte materialer. Kontrollér ved aflevering, at alle materialer er korrekt registreret og står på din kvittering. 

Biblioteket påtager sig intet ansvar, hvis lånte materialer beskadiger dit afspilnings- eller it-udstyr.

Registrering af lån

Icon Description
 • Alle lån skal registreres i bibliotekssystemet. Du låner bøgerne på selvbetjeningsautomaterne på biblioteket. 
 • Alle lån noteres på cpr-/lånerkortnummer. Oplysningerne slettes, når materialerne afleveres. Biblioteket har dog op til 4 uger efter afleveringen mulighed for at se, hvem der har lånt et givent materiale. 
 • Bibliotekets materialer er tyverisikrede. 
 • Lånerregistret håndteres i overensstemmelse med Persondataforordningen. 
  • Kun medarbejdere, der som en del af deres arbejde skal håndtere lånerdata, har adgang til disse data.
  • Du kan til enhver tid få oplyst, hvilke data vi gemmer om dig.
  • Du kan få rettet eventuelle forkerte data.
  • Du kan bede om at blive slettet fra HvidovreBibliotekernes lånerregister, medmindre du har lånte materialer hjemme eller økonomiske udeståender.
  • Biblioteket er bemyndiget til at behandle dine personoplysninger og personfølsomme oplysninger med hjemmel i Lov om Biblioteksvirksomhed.
 • Biblioteket påtager sig intet ansvar, hvis lånte materialer beskadiger lånerens afspilningsudstyr. Du er selv ansvarlig for at se materialet igennem for fejl og mangler inden du låner og afleverer materialet.

Fornyelse

Icon Description

Hvis materialet ikke er bestilt af andre kan alle lån som hovedregel fornys – det kan du gøre enten på hvidovrebib.dk, app'en Biblioteket eller ved at ringe i den betjente åbningstid på tlf. 3639 2000. Hvis vi har skaffet et materiale hjem til dig fra et andet bibliotek, kan du i nogle tilfælde forny det på biblioteket, det afhænger af ejerkommunen.

 • Du kan forny dit lån på biblioteket, på bibliotekets hjemmeside, app'en Biblioteket eller pr. telefon.
 • Du kan forny et materiale 3 gange, så længe materialet ikke er reserveret af en anden. NB! hvis du fx fornyer 3 gange lige efter hinanden vil lånetiden i alt kun være en måned.
 • Du kan forny materialer selv efter lånetiden er overskredet, så længe det pågældende materiale ikke er reserveret.
 • Ved telefonfornyelser og fornyelser via hvidovrebib.dk får du ikke en kvittering, og bibliotekssystemets registrering gælder. 
 • Fornyelse kan ske på begge bibliotekerne – ikke kun der, hvor materialet er lånt. 

Reservering

Icon Description
 • Materialer, som er udlånt, kan reserveres på biblioteket i den betjente åbningstid, via hvidovrebib.dk, via app’en Biblioteket eller på telefon 3639 2000 i den betjente åbningstid på Hovedbiblioteket. Reserveringen registreres på cpr-nummer eller lånernummer.
 • Biblioteket sender besked, når materialet kan afhentes. 
 • Du får besked om din reservering på sms eller mail, hvis du har oplyst e-mailadresse eller dansk telefonnummer og givet samtykke til, at biblioteket må kontakte dig. Du kan også benytte app'en Biblioteket og få notifikationer om reserveringer og afleveringer.
 • Reserveringer skal hentes inden for 6 åbningsdage.

Lånetid og aflevering

Icon Description

Lånetiden er normalt 30 dage, men der kan være særligt efterspurgte materialer med kortere lånetid. Du kan se din afleveringsfrist under dine lån på hjemmesiden, i App’en Biblioteket eller på din udlånskvittering.

Normalt kan du forlænge lånetiden, hvis materialet ikke er bestilt af andre. 

Du kan udskrive afleveringskvitteringer på bon eller få den tilsendt pr. mail. Afleveringskvitteringen er din dokumentation for, at du har afleveret de lånte materialer. Kontrollér ved afleveringen, at de materialer, du afleverer, svarer til de materialer, der nævnes på afleveringskvitteringen.

Du er selv ansvarlig for løbende at kontrollere, om du har registrerede lån af materialer under menupunktet Lån når du er logget ind på hjemmesiden. Du kan også kontrollere din lånerstatus på selvbetjeningsautomaterne på biblioteket.
 

Aflevering af materialer lånt på andre folkebiblioteker

Icon Description

Du kan aflevere materialer lånt på andre folkebiblioteker på HvidovreBibliotekerne. Det fremgår af Kulturstyrelsens udtalelse herom, at "Det skal understreges, at denne eventuelle aflevering sker på borgerens eget ansvar, hvilket indebærer, at låneren har ansvaret for materialet ind til det er modtaget hos det långivende bibliotek."
 

Fjernlån

Icon Description
 • Et fjernlån er et materiale, som skaffes hjem fra et andet biblioteksvæsen end HvidovreBibliotekerne.
 • Fornyelse af fjernlån kan ske, hvis oprindelsesbiblioteket tillader det, dog maksimalt i 2 ekstra låneperioder, og kun hvis fornyelse sker rettidigt. 
 • Fornyelse sker med forbehold. Ejerbiblioteket kan vælge at hjemkalde, hvis materialet er reserveret af anden låner. Hermed forkortes lånetiden. 

Du skal være opmærksom på:

Hvis du forsøger at forny et fjernlån, der ikke kan fornyes, SKAL du aflevere materialet inden for 5 dage UANSET den oprindelige afleveringsdato. VENT derfor med at forny fjernlån til din lånetid er ved at udløbe.

Servicemeddelelser via sms og e-mail

Icon Description

Når du bliver oprettet som bruger af biblioteket og oplyser e-mail adresse eller mobilnummer, accepterer du at modtage servicemeddelelser om lån, bestillinger, reserveringer og om din egen brug af bibliotekernes forskellige tjenester. Læs mere om hvordan biblioteket bruger dine data.

Glemt pinkode

Icon Description

Har du glemt pinkoden til selvbetjening, kan du oprette en ny ved at logge ind på hjemmesiden med MitID og ændre koden under din lånerprofil eller ved, at du personligt henvender dig på et bibliotek. 

Ved personlig henvendelse skal du medbringe legitimation som sundhedskort, pas eller kørekort.

Hvis du aflevere for sent

Overskridelse af lånetiden

Icon Description
 • Overskrides lånetiden, skal der betales gebyr efter gældende takst, også selvom du ikke har modtaget en påmindelse eller en hjemkaldelse.
 • Biblioteket påtager sig ikke ansvaret for eventuelle gebyrer opstået i den selvbetjente åbningstid, for eksempel ved manglende adgang på grund af defekt sundhedskort. 
 • Gebyrtaksterne er fastsat af kommunalbestyrelsen. 
 • Taksterne beregnes efter udlåns- og afleveringsdato, uanset om der er lånt et eller flere materialer. 
 • Materialer med samme udlåns- og afleveringsdato, der afleveres eller fornys for sent på forskellige datoer, udløser gebyr hver gang. 
 • Gebyrtaksterne fremgår af oversigt over bibliotekets takster på hvidovrebib.dk. 
 • Ubetalte gebyrer kan inddrives ved indeholdelse i løn mv. efter reglerne i gældende lovgivning. 

Takster, gebyrer og erstatninger

Icon Description

Udelukkelse af lånere

Icon Description
 • Lånere, der i gentagne tilfælde ikke afleverer lånte materialer, eller afleverer lånte materialer i beskadiget stand, kan udelukkes fra at låne. Udelukkelsen kan opretholdes, indtil materialet er afleveret eller erstattet. 
 • Lånere, der skylder biblioteket 200 kr. eller derover i gebyrer, udelukkes fra at låne, indtil hele gælden er betalt. 
 • Brugere med problematisk adfærd i den selvbetjente åbningstid, kan udelukkes fra at bruge den selvbetjente åbningstid på Hovedbiblioteket.

IT og persondata

IT-sikkerhed på bibliotekets pc'ere

Icon Description

Vi gør opmærksom på, at din færden på internettet vil kunne spores tilbage til dig. Efter anmodning fra berettiget myndighed skal vi udlevere oplysning herom.

Når du bruger bibliotekets netværk og/eller computere, skal du udvise ansvarlighed og respekt for andre. Søgninger skal holde sig indenfor den gældende lovgivnings rammer, og fremvisning af pornografiske eller voldelige billeder er ikke tilladt. Overtrædelse af reglerne kan føre til bortvisning og i særligt grove tilfælde kan politiet blive tilkaldt.

Biblioteket er pga. sikkerhedshensyn nu begyndt at blokere hjemmesider og opslag på nettet, som er vurderet upålidelige eller skadelige af vores sikkerhedsleverandør. Hvis der forsøges at tilgå blokeret materiale, vil du få en meddelelse om at systemet har blokeret dit opslag.

Logget ind på flere hjemmesider

Icon Description

Når du logger på hvidovrebib.dk bliver du sendt til en login side. Denne side er den sammen, du vil blive mødt af på bibliotek.dk, Læsekompasset og Filmstriben. Når du er logget ind på hjemmesiden, er du automatisk også logget på de tre andre sider - og omvendt. Det vil sige, at du nu kan klikke dig videre på biblioteks-siderne UDEN at skulle logge dig på hver gang. Når du går ind på en ny side, skal du blot klikke på "Log in" linket, så er du logget ind.

Husk at log af

Icon Description

Husk at logge af - du bliver ikke automatisk logget af hjemmesiden, bibliotek.dk, Læsekompasset eller Filmstriben. Du skal enten logge af eller lukke din browser helt ned - hvis du ikke gør det, kan andre bruge din profil.

Behandling af persondata

Icon Description

Bibliotekets registreringer af dig som låner håndteres i overensstemmelse med Persondataforordningen. 

 • Kun medarbejdere, der som en del af deres arbejde skal håndtere lånerdata, har adgang til disse data.
 • Du kan til enhver tid få oplyst, hvilke data vi gemmer om dig.
 • Du kan få rettet eventuelle forkerte data.
 • Du kan bede om at blive slettet fra HvidovreBibliotekernes lånerregister, medmindre du har lånte materialer hjemme eller økonomiske udeståender.
 • Biblioteket er bemyndiget til at behandle dine personoplysninger og personfølsomme oplysninger med hjemmel i Lov om Biblioteksvirksomhed.
 • Af hensyn til beskyttelse af dine personlige oplysninger, må biblioteket ikke oplyse uvedkommende om, hvilke lån, gebyrer, erstatningssager, reserveringer mv. du er noteret for. 

Oplysninger om, hvilke materialer, du har lånt, anonymiseres 30 dage efter, at du har afleveret materialet, medmindre der er knyttet et gebyr eller en erstatning til materialet. I så tilfælde anonymiseres lånet først i det øjeblik gælden er betalt.

For Bogen Kommer lånere gælder det, at lånehistorikken bevares i op til 5 år for at sikre bedst mulig betjening. I disse tilfælde gives der særskilt samtykke.